زانوس روستای تاریخی است که در جنوب شهرستان نوشهر از توابع بخش کجور قرار دارد ، جزء دهستان زانوس رستاق است . این روستا از شمال به روستای خوشل ، از   جنوب به ارتفاعات البرز قله ی نمازگا (نمازیا ) از مشرق به روستای میخساز و ازمغرب به روسـتای اطاق سرا محـدود می شود  . که درطـول جـغرافـیایی  ۵۴۸۸۶۳  وعرض جـغرافیایی ۴۰۲۱۱۱۷ قرار دارد . اختلاف سطح  زمین  این روستا با سطح دریا از ۱۵۶۰ مترالی  ۳۸۶۰  متر متغیر است وبا مساحت تقریبی  ۱۶۰۰۰ هکتارمی باشد

۲- نام کوه ها ؛ – وجود غارها

کوه های زانوس عبارتند از : گراز به صورت نیمه جنگلی ، گرزمون ، پی تنیار ، ایتلنگ ،به صورت جنگلی .  نیرکلم و اسپرس به صورت استیپی ، چخماخ کروسید محسن کر به صورت صخره ای . علاوه  بر مواردی که ذکر گردید ه این  منطقه دارای چندین غار طبیعی است که  مهمترین  آنها عبارتند از : غارتلا قزوین ،غار خشک پی کر، غارشاه نشین کر، غار اوپاچ ، غاراسپرس ، اسپول و اسپول سرخ تاش ( غار تلا قزوین یکی از بزرگترین غارهای این منطقه است  که تا  کنون افسانه های زیادی در باره ی آن گفته اند  و تا کنون کسی نتوانست تا انتهای آن دست یابد بنابراین عمق آن  دقیقا  مشخص نیست و نیاز به کارشناسی حرفه ای دارد . ) غاراسپرس یک غاربسیاربزرگ است که به طوردقیق اندازه گیری شده است وبه قرار زیر می باشد .

۳- ۱۵ متر دهنه در ابتدا  ، ۶ متر در انتها ، وطول آن ۵۵ متر است که حدودا ً ۳۰۰ مترمربع وسعت دارد .

ارتفاعات مرتفع  زانوس راچندین  قله ی بلند تشکیل می دهد  که  بلند ترین آن قله ی نمازگا (نمازیا) است که با ارتفاع  بیش  از ۳۸۶۰  متراست که نسبت به  قله های دیگر خود نمایی می کند