نام :میثم
نام خانوادگی : پاشا زانوسی
نام پدر :
سن :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شغل :
سابقه شورایی :
محل کار :
شماره تماس :