چکیده مشارکت شرط توسعه ی روستایی است، تحقق توسعه نیز مستلزم بهره گیری ازحضور فعالانه ی مردم و مشارکت آنها در مراحل مختلف توسعه است ، در انتظار حضور پررنگ شما خوبان کمافی السابق در مشارکت ها هستیم .