نام :محمد رضا
نام خانوادگی : غلامی زانوسی
نام پدر : محمد
سن : ۳۷سال
مدرک تحصیلی : سیکل
رشته تحصیلی : راهنمایی
شغل : جانباز بازنشسته
سابقه شورایی : ۲ دوره
محل کار : بازنشسته
شماره تماس :۰۹۱۱۳۹۱۸۸۹۶