شرح وظایف واختیارات دهیاری

دهیاری به عنوان نهاد متولی اداره امور روستا وتحقق بخش توسعه پایدار روستایی دارای وظایف متعدد گسترده ای می باشد.

این وظایف در قانون شوراها ، اساسنامه، تشکیلات وسازمان دهیاری ها، قانون مدیریت پسماندها وآئین نامه اجرایی وبرخی از قوانین دیگر تصریح شده است.

وظایف فوق الذکر را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

وظایف خاص: که صرفاً توسط نهاد دهیاری باید انجام گیرد ونهاد موازی ودستگاه دیگری در این خصوص وظیفه ای ندارد. وظایفی مانند مدیریت پسماند های روستایی ، ایمنی وآتش نشانی، مدیریت آرامستان، اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا، وصول عوارض مصوب وصدور مجوز ساخت وساز وتفکیک اراضی از جمله این وظایف محسوب میشوند که ذاتاً توسط دهیار ودهیاری انجام می گیرد.

وظایف عام: در این گونه وظایف ، دهیاری بستر ساز وتسهیل کننده وظایف سایر دستگاههای متولی توسعه عمران در سطح روستا می باشد. وظایفی مانند ثبت احوال ، حفظ، احیاء وتوسعه منابع طبیعی در روستاها ، صیانت وحفاظت از میراث فرهنگی ، توسعه گردشگری، اجرای فرامین دولتی، حفظ نظموامنیت محیط روستا، کمک به احداث تأسیسات آب، برق، گاز وتلفن در روستاها ، پیگیری وایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشت عمومی روستا از قبیل کشتارگاه ها، نانوایی هاو…، معرفی وبازاریابی محصولات کشاورزی وصنایع دستی روستا، فراهم سازی زمینه های اشتغال در روستا، مناسب سازی فضایهای عمومی روستا برای تردد جانبازان ومعلولین جسمی – حرکتی مساعدت به خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت روستا و… در این بسته بندی جای می گیرد. این وظایف خاصیت معاضدتی وهمکاری دارند که دهیار بایستی برای انجام آن ها با دستگا هها وسازمان های متولی ذی ربط همکاری نموده وشرایط ایفای وظابف آن ها در روستا را فراهم نماید.

همچنین برخی از وظایف نیز بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان ها ودستگاههای اجرایی ومتربط با امور مختلف توسعه روستایی به دهیاران واگذار می شود بر اساس بند ۱۳ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها( مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران) همکاری با سازمان ها ونهاد های دولتی وایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها در سطح روستا از جمله وظایف دهیاری هاست که طبیعاتً این وظیفه حجم گسترده ای از اقدامات وفعالیت ها را برای نهاد دهیاری به همراه دارد. که در راستای اجرایی شدن این بند از وظایف دهیاری ها تاکنون تعداد ۱۲ تفاهم نامه با سازمان ها ونهادهای دولتی مرتبط با امور ورستا منعقد وبسترهای لازم برای همکاری مشترک فراهم شده است.

مجموعه ای از وظایف چند وجهی دهیاری

وظایف ستادی واداری

– اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد وبه تصویب شورا وتأئید شورای اسلامی بخش رسیده وپس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم است اجرا شود؛

– انجام معاملات دهیاری اعم از خرید وفروش واموال منقول وغیر منقول، مقاطعه، اجاره، استجاره؛

– اهداء وقبول اعانات وهدایا با تصویب شورا؛

– برآورد،تنظیم وارائه بودجه سالانه دهیاری ومتمم واصلاح آن به شورا جهت تصویب؛

– ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا ورونشت آن به بخشداری؛

– حضور دهیار در زمان ومکان مقرروپاسخگویی به سئوالات در صورت تقاضای شورا؛

– ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار؛

– مراقبت ، حفظ ونگهداری اموال وتاسیسات عمومی د راختیار دهیاری؛

– اجرای مصوبات شورا؛

وظایف اقتصادی – مالی دهیاری

– شناسایی زمینه های اشتغال در روستا ومساعدت در جهت تأمین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاههای ذی ربط؛

– همکای با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا با آرد ونان مرغوب؛

– مراقبت واهتمام کامل در نصب برگه قیمت برروی اجناس واجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش وروستا نسبت بع ارزانی وفراوانی خواروبار مورد احتیاج عمومی؛

– پیگیری ومساعدت در جهت ایجاد صندوق های قرض الحسنه؛

– معرفی خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی ومساعدت به آن ها در حد امکانات؛

– همکاری با شوراهای بخش و بخشداری به منظور بررسی وصدور پروانه کسب؛

– تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا وارائه آن به شورای اسلامی بخش؛

– وصول عوارض مصوب مراجع قانونی ومرف آن درموارد معین؛

– تشویق وترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی واهتمام به ترویج ؛ توسعه وبازاریابی محصولات کشاورزی ودامی روستا؛

– کمک به شورا در خصوص بررسی وشناخت کمبوها؛ نیازها ونارسایی های اقتصادی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعلمی در زمینه های یاد شدهوارائه آن به مسئولان ذیربط جهت اطلاع؛ برنامه ریزی واقدام؛

– تعیین نرخ(آب؛برق ومخابرات)تا زمان اقدام مراجع ذیربط.

وظایف خدماتی- اجتماعی وسیاسی دهیاری

– کمک به شورادرخصوص بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها ونارسایی های اجتماعی وامور رفاهی روستا وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی در زمینه های یاد شده و…؛

– تشویق وترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم جهت رعایت سیاست های دولت؛

– همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت موالید ومتوفیات وتهیه آمار مربوط؛

– همکاری با نیروی انتظامی وارسال گزارش پیرامون وقع جرایم و…؛

– اعلام فرامین وقوانین دولتی وپیگیری واجرای آن؛

– همکاری با سازمان ها ونهادهای دولتی وایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظائف آنها؛

– جلوگیری از تکدی گری وواداشتن متکدیان به کار؛

– همکاری با واحدهای امداد رسان در هنگام وقوع حوادث وسوانح غیر مترقبه وبلایای طبیعی؛

– پیشنهاد نامگذاری معابر واماکن وتاسیسات روستا به شورا جهت بررسی وارائه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل آن؛

– پیگیری ومساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه، موسسات فرهنگی و …؛

– تنظیف ونگهداری معابر ؛ انهار عمومی،مجاری آبها وفاضلاب ولایروبی قنوات.

وظایف کالبدی- عمرانی

– فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها- کوچه ها ، میدان ها ، پارک ها ، فضای سبز ورزشی ،آموزشی ، مراکز تفریحی عمومی ومجاری آب توسعه معابروپیگیری طرح ها ونظارت بر اجرای آن ها؛

– صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته میشوند در چهار چوب ضوابط واستانداردهای اعلام شده دستگاه های ذیربط؛

– همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جهت تعیین واجرای طرح هادی روستا وارائه پیشنهادهای لازم در تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی واجرای ضوابط مصوب مربوط با موافت شورا؛

– کمک به شورا در خصوص بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها ونارسایی های عمرانی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی در زمینه های یاد شده؛

– مشارکت وهمکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا؛

– تأمین اراضی موردنیاز مرتبط با اهداف ووظائف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی؛

– همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط حفظ ونگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی روستا؛

– تسطیح معابر وانهار عمومی ومجاری آبها وفاضلاب ولایروبی قنوات مربوط به روستا وتأمین آب روستایی در حد امکان؛

– کمک در احداث تأسیسات تولید وتوزیع برق ومخابرات؛

– ایجاد و ساماندهی غسالخانه وگورستان وتهیه وسایل حمل اموات ومراقبت در انتظام اموات؛

– اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل وحریق ورفع بناها ودیوارهای شکسته وخطرناک واقع در معابر واماکن عمومی وتسطیح چاه ها و چاله ها؛

– تشریک مساعی با سازمان صنایع دستی،گردشگری ومیراث فرهنگی در حفظ بناها وآثار باستانی روستا وهمکاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث، نگهداری وبهره برداری از تاسیسات عمومی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ورزشی ورفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات؛

– همکاری ونگهداری وتأسیس راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا ودستگاههای ذی ربط؛

– گزارش پییشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا وبخشدار وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند(ه) ماده (۶۸) قانون شورا.

وظایف خدمات بهداشتی – زیست محیطی

– پیگیری وایجاد زمینه نظارت نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار دام وعرضه گوشت؛

– بهبود وضع زیست محیطی روستا؛

– کمک به شورا در خصوص بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها ونارسایی هایی بهداشتی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی در زمینه های یادشده؛

– مراقبت بر اجرای بهداشتی وحفظ نظافت وایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط؛

– مراقبت بر وضع بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها، قصابی ها، قهوه خانه ها وفروشگاههای مواد غذایی وبهداشتی بر اساس ضوابط ومقررات مربوط ومعرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط؛

– مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا وتشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماریهای واگیردار؛

– همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی وحیوانی فراگیر ومشترک انسان ودام، اعلام مشاهده اینگونه بیماریها به مراکز بهداشتی درمانی ودامپزشکی محل یا سایر مرکاز ذیربط، به نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه ودفع حیوانات مبتلا بهامراض واگیر بلا صاحب یا مضر.

منبع:مجموعه قوانین