نام :سیف اله
نام خانوادگی : پاشا زانوسی
نام پدر : درویشعلی
سن : ۴۰ سال
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
شغل : دبیر
سابقه مدیریت در سایر ارگان : ۱۱ سال
سابقه شورایی : ۱ دوره از سال ۷۴ الی ۷۷
محل کار : آموزش و پرورش شهرستان چالوس
ایمیل : spsh63@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۱۱۹۶۹۸۵۸ — ۰۹۱۱۸۶۲۶۰۸۹