سرشماری کشاورزی از ۲۰ مهر در روستای زانوس آغاز و تا پایان کاری روز ۲۱ مهر ادامه داشت .یکی از آمارهای کلیدی و پایه ای مهم برای برنامه ریزی منطقه ای وملی بحث سرشماری کشاورزی است.انشاء الله آمارگیران با همکاری مردم در این مدت آماری که استخراج می کنند موثر و تاثیر گذار باشد که این آمارهای پایه ای در تصمیم گیریها می تواند مهم باشد واگر اساس کار درست صورت گیرد آینده می توانیم آثار خوبی در بخش کشاورزی شاهد باشیم.البته آمارگیران باید اعتماد مردم را جلب کنند تا با آمارگیران همکاری صمیمانه ای داشته باشند و معتمدین محلی، شوراها و دهیاران در سطح منطقه زمینه و بستر لازم برای همکاری با آمارگیران فراهم کنند .از آن جایی که سهم کشاورزی در اشتغال قابل توجه است لذا داشتن اطلاعات برای برنامه ریزی ضروری است .هر تصمیمی بدون آمار احتمال خطا در آن زیاد است و موجب تضیع حقوق بهره بردار خواهد شد.
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس حسین کیا کجوری از همکاری اهالی محترم و مهمان نواز روستای زانوس با آمارگیران نهایت قدردانی به عمل می آید .

شورای اسلامی روستای زانوس

210720141553 210720141554