دوره اول

آقایان عقیل پاشا زانوسی فرزند مرحوم اکرم – حسین پاشا زانوسی فرزند احسان – قربان پاشا زانوسی فرزند مرحوم ستار