دوره سوم

آقایان علی پاشا فرزند مرحوم اکرم – رحمت پاشا فرزند مرحوم داوود – یوسف غلامی فرزند جهاندار (دوستعلی )