دوره دوم

آقایان قربان پاشا فرزند مرحوم ستار  – نصراله پاشا فرزند مرحوم امان اله – محمدرضا غلامی فرزند مرحوم محمد