نام :بشیر
نام خانوادگی : پاشا زانوسی
نام پدر : علی اکبر
سن : ۴۲ سال
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مهندسی تولیدات گیاهی با گرایش باغبانی
شغل : آزاد
سابقه شورایی : —
محل کار : روستای زانوس
شماره تماس :۰۹۱۱۹۹۴۰۸۳۵